โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายปริษกร จรนิเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ
นายช่างโยธา
 
นายสอ๊อต ธุระสุข
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
 
นายสุริยา นาคแท้
ผู้ช่วยช่างผังเมือง
 
น.ส. ดวงใจ ประสมสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(โยธา)
 
นายเสริง แพทย์กระโทก
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร.044-249186
E-mail:admin@cheewan.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology