กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิรชญา สนิทบุญ

นางสาวศิรชญา สนิทบุญ

พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวสุดารัตน์ เงาโพธิ์

นางสาวสุดารัตน์ เงาโพธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)