กองการศึกษา

ดร.อนัญภัทร ห่อไธสง

ดร.อนัญภัทร ห่อไธสง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายวรวิทย์ สียางนอก

นายวรวิทย์ สียางนอก

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวศิรชญา สนิทบุญ

นางสาวศิรชญา สนิทบุญ

พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวมัลลิกา มาศไชยสิงห์

นางสาวมัลลิกา มาศไชยสิงห์

พนักงานจ้างเหมา

นางมินตรา ปั่นอ้าย

นางมินตรา ปั่นอ้าย

พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)