กองการศึกษา

ดร.อนัญภัทร ห่อไธสง

ดร.อนัญภัทร ห่อไธสง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวชญานิษฐ์ สมบัติ

นางสาวชญานิษฐ์ สมบัติ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิรชญา สนิทบุญ

นางสาวศิรชญา สนิทบุญ

พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาววรัทยา ทิศรักษ์

นางสาววรัทยา ทิศรักษ์

พนักงานจ้างเหมา(คนงานทั่วไป)

นางมินตรา ปั่นอ้าย

นางมินตรา ปั่นอ้าย

พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)