กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชยานันท์ เฌรน้อย

นางชยานันท์ เฌรน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธนพร ชูคันหอม

นางสาวธนพร ชูคันหอม

นักวิชาการพัสดุ

นางทัศนีย์ ผลเรือง

นางทัศนีย์ ผลเรือง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญารัตน์ สินสวัสดิ์

นางสาวธัญญารัตน์ สินสวัสดิ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)