กองช่าง

อาจอง น้อยนอนเมือง

อาจอง น้อยนอนเมือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสอ๊อต ธุระสุข

นายสอ๊อต ธุระสุข

ลูกจ้างประจำ (พนักงานจดมาตรน้ำ)

นายสุริยา นาคแท้

นายสุริยา นาคแท้

พนักงานจ้าง (ผู้ช่วยช่างผังเมือง)

นางสาวดวงใจ ประสมสัตย์

นางสาวดวงใจ ประสมสัตย์

พนักงานจ้าง(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ)

นายเสริง แพทย์กระโทก

นายเสริง แพทย์กระโทก

พนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป)