กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุริยา นาคแท้

นายสุริยา นาคแท้

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง)

นางสาวแพรวพราว ยันตะพันธ์

นางสาวแพรวพราว ยันตะพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภาคภูมิ ธุระสุข

นายภาคภูมิ ธุระสุข

พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

นางสาวกฤติยา พลังนา

นางสาวกฤติยา พลังนา

พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)