การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

14 พ.ย. 66

การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี

การคัดแยกขยะให้ถูกวิธีเป็นสิ่งที่ทุกท่านสามารถทำได้ โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของขยะและถังขยะ จะช่วยให้เข้าใจว่า ขยะแต่ละประเภท ควรจะทิ้งในถังขยะแบบใด เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้
🔵 ถังขยะสีน้ำเงิน หมายถึง ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป
🟢 ถังขยะสีเขียว หมายถึง ขยะอินทรีย์ หรือ มูลฝอยย่อยสลาย
🟡 ถังขยะสีเหลือง หมายถึง ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้
🟠 ถังขยะสีส้ม หมายถึง ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย