การจัดงาน”MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุก อปท

09 เม.ย. 67

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสริมนอก และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมประกาศความสำเร็จจัดตั้งธนาคารขยะ “MOI WASTE BANK WEEK) มหาดไทยประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ 2. มีการซื้อขายขยะ 3.มีการฝากออมเงินจากการขายขยะในกลุ่มสมาชิก เพื่อมาปรับใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้หลัก 3R “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” และนำขยะรีไซเคิลมาขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนในชุมชนต่อไป
#MOIWATSEBANKWEEK