การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15 ก.พ. 67