ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566

25 ก.ค. 66

ขอเชิญประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566