คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

27 มี.ค. 67