บันทึกการประชุมสภาสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25๖๔ วันพุธที่ 1๘ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔

17 พ.ค. 65

18 ส.ค.64