บันทึกการประชุมสภาสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25๖3 วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 25๖3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

05 ก.ค. 64

19 สค.63 เต็ม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :