ปฏิทินจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2565 ผู้สูงอายุ / คนพิการ /เด็กแรกเกิด โดยกรมบัญชีกลาง

01 ต.ค. 64

ปฏิทินจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2565 ผู้สูงอายุ / คนพิการ /เด็กแรกเกิด โดยกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ตรวจสอบปฏิทินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิรับเงิน พบปัญหาเงินไม่โอนเข้าบัญชี สามารถแจ้งข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร. 08-1266-0012 ได้ในวันและเวลาราชการ