ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

25 พ.ค. 66

ประกาศเรียก สมัยแรก

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :