ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

16 ม.ค. 66

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยแรก 2566