ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2566

19 ก.ค. 66

ประกาศเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566