ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซาด-บ้านกระถิน ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

22 ก.ย. 65