ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

24 พ.ค. 66

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2