ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

24 พ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-1