ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

24 พ.ค. 66

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1