ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

24 พ.ค. 66

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-9-มื.ย.