ประเมินศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ปีงบประมาณ 2566

08 ส.ค. 66

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน มอบหมายให้นางเสาวนีย์ เสริมนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน และคณะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม