พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายในโรงเรียนทุกโรงก่อนเปิดภาคเรียน

09 พ.ค. 61