มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

06 ก.ย. 66

¥
โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่(Influenza virus) สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิด A , B และ C โดยพบมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด B ส่วน C นั้นมีความรุนแรงน้อยและไม่มีความสำคัญในการแพร่ระบาด ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พบมากที่สุดใน ฤดูฝน รองลง คือในฤดูหนาว ไข้หวัดใหญ่จะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย และโดยทั่วไปอาการจะรุนแรงและยาวนานกว่าไข้หวัดธรรมดา โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ เช่น ปอดบวม ดังนั้นหากสามารถแยกไข้หวัดใหญ่ออกจากไข้หวัดธรรมดาได้ก็จะช่วยให้ดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้ดีขึ้น