มาตรการเฝ้าระวัง ป้องควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน

15 มิ.ย. 66

ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน
ด้วยประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งอากาศมีความเย็นและชื้น เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรตา รวมถึงเชื้อแบคทีเรียเอสเซอรีเซีย โคไล ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด อีกทั้งเชื้อก่อโรคในเห็ดพิษที่ทุกปีจะพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษมีจำนวนเพิ่มขึ้น
สามารถดาวน์โหลดมาตรการ แนวทาง สื่อความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอื่นๆ ผ่านทาง https://sites.google.com/view/fwbd
ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน