รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานร่วมกับโรงเรัยนบ้านซาด ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566