รณรงค์ไม่เผา

04 เม.ย. 65

ขอความร่วมมืองดเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบหญ้าในชุมชน พื้นที่การเกษตรและพืันที่ริมทาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน PM 2.5