ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านซาด-บ้านกระถิน ช่วง กม.ที่ 5+700 – กม.ที่ 5+775

09 ส.ค. 65