ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านซาด – บ้านโนนสามัคคี บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 7

07 มิ.ย. 67