รายงานการประชุมสภาสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน สมัยแรก ครั้งที่ 1/25๖4 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖4

17 พ.ค. 65

บันทึกประชุมกำหนดสมัยแรก 9 กพ