รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565 วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 25๖5

24 พ.ค. 65

รายงานบันทึกประชุมสมัยวิสามัญ-นายกแถลงนโยบาย