รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 25๖5 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

24 พ.ค. 66

รายงานบันทึกประชุมกำหนดสมัยแรก