รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2)

15 ส.ค. 66

รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวานสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ลว.15 ส.ค.66