รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่1)

27 มี.ค. 66

รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวานสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ลว.27 มี.ค.66