รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

31 พ.ค. 65

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 2564