ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล แบบลากจูงขนาด 8 นิ้ว

26 พ.ค. 65