ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.ชีวานได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

20 ก.ค. 66

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด ที่เป็นกองทุนต้นแบบในระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2566 (ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน อบต.ชีวาน) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา (สปสช.)