หยุดคอรัปชั่น”ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

14 พ.ค. 67