หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา

22 ม.ค. 67