อบต.ชีวานร่วมกับ อสม.บ้านซาดฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

03 ต.ค. 61