อบต.ชีวานร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาวินัยจราจร ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

05 เม.ย. 62