เดินขบวนประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านซาด

25 มิ.ย. 67