เรื่อง การกำหนดงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

17 พ.ค. 65