เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

01 ก.พ. 65