เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล นักวิชาการตรวจสอบภายใน และสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

04 ม.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :