แนวทางการฉีดวัคซีนสำหรับเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน – ให้ใช้สูตร AstraZeneca – AstraZeneca, AstraZeneca – Pfizer และ Sinovac – AstraZeneca เป็นหลัก สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป – ให้ใช้สูตร Pfizer – Pfizer สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี 2. ผู้ที่มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดการที่ได้นัดหมายไว้ 3. ผู้ที่ต้องการรับเข็มกระตุ้น – ผู้ที่ได้รับวัคชีน Sinovac – AstraZeneca ครบ ในเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564 ให้พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นหลัก – ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ในเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564 ให้พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคชีน Pfizer – ผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป ให้พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นหลัก 4. ผู้ที่เคยติดเชื้อและต้องการรับเข็มกระตุ้น – ให้ฉีดวัคซีน AstraZeneca กระตุ้น ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ หรือ ครบตามเกณฑ์น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อ ทั้งนี้สามารถใช้สูตรอื่นที่ผ่านการรับรองทางวิชาการได้ ภายใต้จำนวนวัคชีนที่มีในพื้นที่

16 ธ.ค. 64