โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

23 ส.ค. 65

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565

นางฉลิ้ม นาชีวาน 47 หมู่ 8 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา