โครงการปลูกต้นไม้ในป่า ในชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริฯ

19 พ.ค. 65

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนชีวานนำโดย นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลชีวาน ร่วมปลูกป่าในโครงการปลูกต้นไม้ในป่า ในชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และเพิ่มที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ณ บริเวณที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านซาด ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา