โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

30 ก.ค. 62