โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลชีวาน ประจำปีงบประมาณ 2566

19 เม.ย. 66

วันที่ 15 เมษายน 2566 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลชีวาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และเล็งเห็นความสำคัญของโรคไม่ติดต่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 500 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านซาดสูงอายุ