โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ

08 ก.ค. 65

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ โดยรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน จัดขึ้นวันที่ม 16-17 มิถุนายน 2565 ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลชีวาน 10 หมู่บ้าน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :